Обща информация:

Резерват Ропотамо е обявен със заповед 318 от 07.05.1992г. на Министерството на околната среда, с цел да се запазят находищата на много редки и застрашени от изчезване видове и комплекс от природни местообитания с международно значение. През 2003г. е обявен за Рамсарско с международно значение на площ 5500 ха. Природен комплекс „Ропотамо“, съчетава разнообразни природни дадености, скалисти брегове, пясъчни дюни, лонгозни гори и заблатени територии. В него са включени блатото „Аркутино“ (620 дка), находището от Морски пелин (140 дка), „Змийски остров“ (10 дка) и забележителни скални образувания – Лъвската глава, Веселата скала, фиорди и морски пещери.

Комплекс Ропотамо е местообитание и на редки животински видове. На територията на резервата са установени 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести и речни рибарки, диви гъски, лебеди, чапли и др.), от които 8 глобално застрашени и 70 включени в Червената книга на България. Резервата е единственото находище в Европа на черновратата стрелушка и полубеловратата мухоловка.

Забележителности в Резерват Ропотамо:

По сухите скалисти места и пясъчни дюнисе срещат много влечуги:

Резервата се обитава от 50 вида бозайници:

Срещат се също около 500 вида висши цветни растения, около 25 дървесни и 30 храстови (ясен, бряст, върба, липа, леска, дрян и др.) и над 10 лизанови растения (скрипка, повед, дива лоза, хмел и др.) най-често срещани са по горното течение на реката, 56 вида растения са включени в Червената книга на България, като 5 български и 11 балкански ендемити. Блатата и разливите са обрасли с трастика, папур, перуника и бялата водна лилия намираща се във „Вельов вир“.

 

Единствено тук в света расте уникалната странджанска заленика, а Змийският остров е обрасъл с единствените в България диворастящи кактуси-опунези /пренесени тук от бившата Чехословакия/. Разнообразният релеф обуславя богатата флора и фауна на района. Растителността има силно подчертани средиземноморски белези. Горите от тези видове са разпространени по-близо до крайбрежната ивица и са богати на вечнозелен подлес. Районът е богат на полезни гъби и билки.

Блатата и реките в района пролет и есен се оживяват от хиляди птици мигриращи по „Вия Понтика“. Срещат се сива и бяла чапла, рибари и др. Представители на морската фауна са делфин и тюлен-монах. Съществува огромно разнообразие на морски и речни рибни видове.

Организират се разходки по маршрутни пътеки в резерват „Ропотамо“ разглеждат се долмените, морените, крепостта „Азине„, природната забележителност „Лъвската глава„, „Панорамната скала„, от която се вижда Созопол, и др. В местността залива „Стамополу“ се организират пикници с барбекю.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.